Lab 13 - Qt - wstep do GUI

Lab 13 - Qt - wstęp do GUI

Graficzny interfejs użytkownika (GUI)

Graficzny interfejs użytkownika (ang. Graphical User Interface, GUI) jest jednym ze sposobów przekazywania użytkownikowi komputera informacji i równocześnie sposobem na pobieranie od niego informacji zwrotnej. Każdy system system operacyjny oferuje swój własny menadżer interfejsu graficznego. Aktualnie najpopularniejsze to:

Większość współczesnych GUI opiera się o tzw. widżety (ang. widget), inaczej nazywane kontrolkami. Widżet jest pojedynczym elementem GUI, może nim być: okno, przycisk, suwak, pole do wpisywania tekstu itd. Widżet nie koniecznie musi być elementem widocznym, może być na przykład kontenerem rozmieszczającym pozostałe widżety wewnątrz okna. Współcześnie większość dostępnych widżetów ma strukturę obiektową. Każdy widżet na wejście otrzymuje zdarzenia generowanie przez użytkownika (kliknięcie myszką, przycisk klawiatury), a także zdarzenia generowanie przez system (w tym menadżera interfejsu graficznego). W odpowiedzi widżet rysuje swoją reprezentację graficzną w wyznaczonej mu przestrzeni ekranu i/lub przekazuje informacje od użytkownika do programu i odwrotnie.

Biblioteka interfejsu graficznego

Aby możliwe było korzystanie z interfejsu graficznego konieczne jest wykorzystanie biblioteki interfejsu graficznego zwanej także biblioteką widżetów. Każdy program działający pod kontrolą danego systemu operacyjnego (i menadżera GUI) może korzystać z innego zestawu widżetów/kontrolek.

Qt framework

Qt (wym. od ang. słowa cute - uroczy), poza biblioteką widżetów, od wersji Qt4.0 dostarcza także wieloplatformowy framework programistyczny dla języka C++. Qt ujednolica obsługę wielu elementów pomiędzy różnymi platformami, które dotychczas wymagały oddzielnego traktowania w różnych systemach. Jest to m.in. obsługa sieci, multimediów, XML i wielu, wielu innych. Dzięki wykorzystaniu Qt wysiłek włożony w przeniesienie programu napisanego np. pod Windowsem na Linuxa jest minimalny. Qt kompatybilne jest także z Mac OS X i Androidem.

Qt jest mocno obiektowo zorientowaną biblioteką wykorzystującą język C++. W czasie wykorzystywania Qt możliwe jest korzystanie z wszystkich funkcjonalności języka C++ a także z biblioteki STL. Jednakże biblioteka Qt implementuje własne struktury danych i obiekty, często o dodatkowej, specyficznej dla biblioteki Qt, funkcjonalności niż te dostępne w STL. W celu zachowania 100% kompatybilności i przejrzystości kodu sugeruje się wykorzystywanie tych dostarczanych przez Qt.

Poniżej przedstawiono prosty konsolowy program napisany z wykorzystaniem STL:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

int main(int argc, char *argv[]) {
  std::cout << "Hello World!" << std::endl;

  std::vector<std::string> sentence;

  for(int i = 0; i < 4; i++) {
    std::string word;
    std::cin >> word;
    sentence.push_back(word);
  }
  return 0;
}

oraz Qt:

#include <QCoreApplication>
#include <QTextStream>
#include <QVector>
#include <QString>

int main(int argc, char *argv[]) {
  QCoreApplication a(argc, argv);

  QTextStream qout(stdout);
  QTextStream qin(stdin);

  qout << "Hello World!" << endl;

  QVector<QString> sentence;

  for(int i =0; i < 4; i++) {
    QString word;
    qin >> word;
    sentence.push_back(word);
  }
  return a.exec();
}

Tworzenie projektu aplikacji okienkowej w Qt

Otwórz Qt Creator, następnie wybierz menu FileNew File or Project…. W liście Projects wybierz kategorię Application, następnie Qt Widgets Application. Zatwierdź wybór przyciskiem Choose….

Nadaj nazwę swojemu projektowi i wybierz lokalizację, naciśnij Next.

Kolejne okno pozwala na zdefiniowanie nazwy klasy, która będzie bazą naszej aplikacji okienkowej. Zwyczajowo taką klasą bazową jest widżet MainWindow (pamiętasz, że okno też jest widżetem?) będący głównym oknem aplikacji. Nazwę głównego okna można oczywiście zmienić. Ważne aby nasza klasa dziedziczyła po QMainWindow (patrz: Base class). Upewnij się że zaznaczono Generate form, dzięki temu automatycznie stworzony plik opisujący wygląd głównego okna. Naciśnij Next. W kolejnym oknie możliwe do wybrania są opcje tłumaczenia językowego aplikacji, tę część pomijamy i wciskamy Next. Następne okno pozwala na wybranie odpowiedniego zestawu narzędzi, wykonujemy czynności tak samo jak w przypadku tworzenia aplikacji C++, opisanej w instrukcji Lab 00. Na końcu klikamy Finish.


🛠🔥 Zadanie 🛠🔥

Utwórz projekt korzystając z szablonu Qt Widgets Application.


Szkielet programu okienkowego w Qt

Utworzenie projektu z szablonu aplikacji okienkowej spowoduje dodanie do projektu dodatkowych plików opisujących główne okno: mainwindow.h i mainwindow.cpp opisujące klasę okna od strony kodu oraz plik mainwindow.ui zawierający opis układu (wyglądu) okna.

Punktem wejściowym dla programu jest plik main.cpp, zawierający funkcję main:

#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[]) {
  QApplication a(argc, argv); // creates "application" object
  MainWindow w; // creates main window object
  w.show(); // shows main window

  return a.exec(); // starts application event loop
}

Widać, że powyższa struktura jest bliźniaczo podobna do konsolowego przykładu ze wstępu. QApplication a(argc, argv) tworzy obiekt będący pętlą główną Qt obsługującą zdarzenia. Następnie tworzona jest instancja obiektu MainWindow. Ostatecznie a.exec(); uruchamia pętlę zdarzeń Qt.

W bibliotece Qt wszystkie obiekty ostatecznie dziedziczą po klasie QObject, nie inaczej jest w przypadku klasy głównego okna stworzonej automatycznie przez Qt Creator. W tym przypadku kolejność dziedziczenia jest następująca QObjectQWidgetQMainWindowMainWindow. Deklaracja klasy głównego okna prezentuje się następująco:

#include <QMainWindow>

QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui { class MainWindow; }
QT_END_NAMESPACE

class MainWindow : public QMainWindow
{
  Q_OBJECT // macro required for Qt meta-object functionality

public:
  MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
  ~MainWindow();

private:
  Ui::MainWindow *ui; // pointer to GUI elements of the window
};

Konieczna jest oczywiście implementacja poszczególnych elementów klasy okna głównego. Qt Creator wykonał to za nas automatycznie i prezentuje się ona następująco:

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
  : QMainWindow(parent) // calls base class constructor
  , ui(new Ui::MainWindow) // allocates memory for GUI object and calls its constructor
{
  ui->setupUi(this); // initialises GUI
}

MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui; // deletes GUI object
}

Na tym etapie konstruktor jedynie konfiguruje GUI, natomiast destruktor, wywoływany przy zamknięciu aplikacji, usuwa informacje o GUI z pamięci.


🛠🔥 Zadanie 🛠🔥

Uruchom program utworzony z szablonu.


Obsługa Qt Designer

Klikając dwukrotnie na dowolny plik z rozszerzeniem .ui (w naszym przypadku mainwindow.ui) edytor programu zamienia się na Qt Designer. Jest to tryb w którym za pomocą metody przeciągnij-i-upuść możemy przygotować wygląd GUI.

Po lewej stronie dostępny jest pionowy pasek zawierający listę standardowych widżetów Qt. Widżety pogrupowane są w zależności od podstawowych funkcjonalności. Na górze znajduje się także pasek Filter pozwalający na przeszukiwanie listy:


🛠🔥 Zadanie 🛠🔥


Po prawej stronie Qt Designera znajduje się Property Editor, jest to zbiór pól pozwalających na edycję własności poszczególnych widżetów. Wyświetlane są informacje o widżecie, na którym zatrzymany jest aktualnie focus (ostatnio zaznaczony widżet). Należy pamiętać, że samo okno także jest widżetem i posiada swoje własności, które można edytować w Property Editorzer. Każdy rodzaj widżetu będzie posiadał własne, unikalny dla swojego typu zestaw własności.

Każdy widżet musi posiadać unikalną w obrębie danego okna nazwę. Nazwę nadajemy przez edycję własności objectName:


🛠🔥 Zadanie 🛠🔥


Layout

Widżety umieszczone na oknie nie są w żaden sposób powiązane z rozmiarem okna. Zawsze, niezależnie od rozmiaru okna, będą zakotwiczone się w jednej, odgórnie zdefiniowanej, pozycji i będą posiadać stały rozmiar:


🛠🔥 Zadanie 🛠🔥

Uruchom program i spróbuj zmienić rozmiar okna. Czy umieszczone w nim widżety są zawsze widoczne?


Qt posiada system automatycznego dopasowywania położenia widżetów i ich rozmiaru, zależnie od aktualnego wyglądu okna, w którym się znajdują, nazywany Layout. Layout jest widżetem wewnątrz którego można umieścić inne elementy GUI.


🛠🔥 Zadanie 🛠🔥

Podstawową metodą rozmieszczenia elementów na oknie za pomocą Layout jest mechanizm wbudowany w każde okno:

Możliwe jest zagnieżdżanie jednego layoutu wewnątrz drugiego:


Czasami istnieje konieczność zadania minimalnego i maksymalnego wymiaru każdego z widżetów. Dlatego dla każdego widżetu można znaleźć własności minimumSize i maximumSize.

Istotnym widżetem, budującym layout okna, są także Spacers, czyli wypełniacze. Nie pełnią one żadnej roli poza nadawaniem wyglądu okna.


🛠🔥 Zadanie 🛠🔥


Sygnały i Sloty

Qt implementuje mechanizm sygnałów i slotów, jest to narzędzie pozwalające na zarządzanie asynchronicznymi zdarzeniami pochodzącymi zarówno z programu, jak i od użytkownika lub systemu operacyjnego. Wykorzystanie sygnałów (ang. signals) i slotów (ang. slots) jest bardzo proste. Każdy klasa dziedzicząca po QObject w Qt może implementować sygnały, czyli funkcje emitujące jakieś zdarzenie, równocześnie każda klasa może implementować sloty, czyli funkcje przechwytujące i przetwarzające powyższe sygnały. Na przykład klasa QPushButton posiada sygnał clicked(), który jest emitowany w momencie naciśnięcia przez użytkownika przycisku.

Istnieje możliwość automatycznego tworzenia połączeń pomiędzy elementami GUI a klasą okna głównego z poziomu Qt Designera. Qt Creator automatycznie tworzy slot i połączenie pomiędzy sygnałem widżetu, a tym slotem:


🛠🔥 Zadanie 🛠🔥

Prawym klawiszem wybierz widżet addButton (QPushButton) i z menu kontekstowego wybierz Go to Slot…, następnie wybierz sygnał clicked() i zatwierdź przyciskiem OK.


Qt Creator przenosi użytkownika do trybu edycji programu, w miejsce klasy MainWindow, w którym stworzono metodę, wywoływaną w momencie wciśnięcia przycisku:

void MainWindow::on_addButton_clicked()
{

}

Równocześnie Qt Creator automatycznie tworzy deklarację slotu w klasie MainWindow (w pliku mainwindow.h):

class MainWindow : public QMainWindow {
  /* ... */
private slots:
  void on_pushButton_clicked();
  /* ... */
};

🛠🔥 Zadanie 🛠🔥

Ustaw breakpoint wewnątrz metody obsługi slotu (void MainWindow::on_AddButton_clicked()), uruchom program w trybie Debug, zweryfikuj poprawność działania slotu.


Dostęp do elementów GUI

Wszystkie elementy GUI stają się polami w obiekcie ui, dlatego dostęp do nich jest zawsze następujący: ui->objectName, gdzie objectName jest nazwą widżetu nadaną w Property Editorze.

Jak w każdej obiektowo zorientowanej bibliotece wszystkie obiekty GUI posiadają metody pozwalające na modyfikację ich zachowania i wyglądu. Np. w celu zmiany tekstu wyświetlanego przez QLabel należy wykonać:

ui->objectName->setText("Hello! This is my first Qt application");

🛠🔥 Zadanie 🛠🔥


Odczytanie wartości z QLineEdit odbywa się w następujący sposób:

QString text = ui->objectName->text();

🛠🔥 Zadanie 🛠🔥

Do zamiany QString na liczbę całkowitą wykorzystaj metodę QString::toInt( ):

QString text = ui->objectName->text();
int value = text.toInt();

Do konwersji z liczby na QString wykorzystaj statyczną metodę QString::number(value):

int value = 15;
QString text = QString::number(value);

Informacje o tym jakie metody oferuje dany widżet czy obiekt danej klasy najłatwiej uzyskać na stronie z dokumentacją Qt, np: http://doc.qt.io/qt-5/qlabel.html

Zadanie końcowe 🛠🔥

1. Kalkulator

Zadaniem jest stworzenie prostego graficznego kalkulatora. Kalkulator powinien posiadać

2. Zaawansowany kalkulator

Stwórz kalkulator podobny do tego dostępnego w systemie Windows. Okno powinno posiadać pole, do którego można wpisać ręcznie wartość za pomocą klawiatury, lub za pomocą przycisków od 0 do 9 umieszczonych poniżej. Do formatowania wartości wejściowej QLineEdit wykorzystaj jego własność inputMask. Każde wciśnięcie przycisku numerycznego dopisuje odpowiednią wartość na końcu okna wpisywania. Spróbuj wykorzystać QButtonGroup. Stwórz drugą grupę przycisków odpowiedzialnych za wybór rodzaju działania i za wyświetlenie wyniku.

3. Edytor bazy danych

Stwórz program będący interfejsem bazy danych studentów. Użytkownik powinien mieć możliwość dodania nowego wpisu z użyciem pól: Imię, Nazwisko, E-mail, Nr Indeksu, Mężczyzna/Kobieta (QRadioButton), Kierunku studiów (lista rozwijana - QComboBox), Czy ukończył studia (QCheckBox), Notatka (QPlainTextEdit). Stwórz klasę studenta zawierającą powyższe informacje, dodawaj nowe wpisy do QVector. Lista dostępnych wpisów powinna być wyświetlana na liście QListView. Dodaj możliwość podglądu wybranego wpisu oraz usuwania wybranego wpisu.


Autorzy: Tomasz Mańkowski, Jakub Tomczyński